Logo
Logo
 • Zakon o energiji ( NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 ).
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN 108/95, 56/10 ).
 • Zakon o tržištu plina ( NN 28/13, 14/14 ).
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti ( NN 120/12 ).
 • Zakon o obveznim odnosima ( NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 ).
 • Opći uvjeti opskrbe plinom ( NN 158/13 ).
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ( NN 155/14).
 • Pravila o organizaciji tržišta plina ( HROTE, 12/2014 ).
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ( NN 38/14, 28/15).
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina ( NN 104/13 ).
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta ( NN 76/14 ).
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu ( NN 137/15 ).
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina ( NN 31/15 ).
 • Tarifni sustav za distribuciju plina ( NN 34/07, 47/07, 44/10, 13/12 ).