Logo
Logo

 

MJERE ZA SIGURNO I UČINKOVITO KORIŠTENJE PRIRODNOG PLINA

 

 • Prirodni plin

 

Prirodni plin je bez boje i mirisa no dodaje mu se odorant kako bi se osjetio u slobodnom prostoru. Nije otrovan, lakši je od zraka, lako zapaljiv i eksplozivan. Vrlo brzo razvija toplinu  izgaranjem. Pri pravilnoj uporabi nema opasnosti no nepravilnim postupanjem s plinskim instalacijama, sustavom dimnjaka ili dovoda zraka može doći do gušenja, trovanja, požara i/ili eksplozije.

Gušenje nastaje indirektno, smanjenjem koncentracije kisika u zraku odnosno povećanjem koncentracije plina. Trovanje može nastati kao posljedica nepravilnog izgaranja prirodnog  plina kada se u dimnim plinovima javlja ugljični monoksid (CO), koji je vrlo otrovan. Vrlo mala koncentracija CO može biti pogubna jer ima nekoliko stotina puta veću sklonost vezanja s hemoglobinom nego kisik te na taj način onemogućuje prijenos kisika iz dišnih organa u organizam.

Eksplozija može nastati ukoliko se stvori koncentracija od 5 do 15% prirodnog plina u smjesi sa zrakom te uz postojanje otvorenog plamena, iskre ili užarenog predmeta kao inicijatora paljenja.

Najčešće i najlakše je primijetiti istjecanje plina po mirisu. Iako izvorno bez okusa i mirisa, u distribucijskom sustavu plin ima vrlo jak miris uzrokovan kemikalijom (odorant) koja se dodaje plinu radi lakšeg otkrivanja. Miris je izrazito neugodan i podsjeća na miris pokvarenih jaja.

Istjecanje plina na dijelu plinske instalacije se može primijetiti i promatranjem plinomjera. Ako plinomjer pokazuje prisutno st potrošnje (brojčanik se okreće), a sva plinska trošila su ugašena, onda je to znak da postoji nekontrolirano istjecanje plina. Podzemno istjecanje plina se može primijetiti po uništenoj vegetaciji iznad mjesta istjecanja.

Plinsku instalaciju u vašem objektu ili prostoru redovito vizualno provjeravajte. Ukoliko uočite bilo koji nedostatak, isti bi trebalo čim prije otkloniti. Radove povjerite ovlaštenim plinoinstalaterima. Za obavljene radove tražite zapisnik o ispravnosti. Prije i nakon građevinskih radova u blizini plinskih instalacija, uređaja, elemenata za dovod zraka i dimovoda provjerite je li narušeno prijašnje ispravno stanje. Korozija je izvor opasnosti za cjevovode pa ih treba zaštititi te ih pravovremeno oličiti. Posebnu pažnju obratite na plinske cijevne instalacije u vlažnim prostorima.

Redoviti pregled i servis plinskog aparata (preporuka jednom godišnje) povjerite ovlaštenom serviseru. Obratite pozornost na izgled plinskog plamena (plamen treba biti plave boje, a ne žućkaste), zatim na tragove onečišćenja i promjenu boje na ili oko aparata, samog gašenje aparata, pojavu neuobičajenih mirisa, te neuobičajene zvukove i pojave kod paljenja ili  rada aparata. Ako plinski aparat pokazuje neki od navedenih nedostataka, treba ga isključiti i pozvati servisera. Obavezno prijavite distributeru plina naknadnu ugradnju plinskog aparata ili preinake plinske instalacije. Uređaje koristite samo za onu svrhu za koju su namijenjeni (npr. kod štednjaka plinovi izgaranja ostaju u prostoru te se on ne smije koristiti za grijanje prostora).

 

 • Mjere za sigurno korištenje plina:

Unutarnja plinska instalacija po svojoj tehničkoj definiciji obuhvaća sve bitne elemente od glavnog zapora na objektu do ispusta dimovodnog uređaja. Bitni elementi koji utječu na sigurnost uporabe plinske instalacije:

 • Redovita kontrola plinskih uređaja
   1. Svi plinski uređaji moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da se plinski uređaji servisiraju najmanje jednom u dvije godine..
 • Redovita kontrola dimnjaka
   1. Redovitu kontrolu dimnjaka povjerite ovlaštenom rajonskom dimnjačaru, a obaveza rajonskog dimnjačara je najmanje jednom godišnje izvršiti kontrolu dimnjaka.
 • Angažiranje ovlaštenih osoba kod promjena na plinskoj instalaciji
  1. Ukoliko se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji uključujuću i radove na bojleru i dimnjaku krajnji kupac mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Vašem ODS-U nakon čega će djelatnici ODS-a izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.
  2. Promjene na sustavu dobave zraka i odvodu produkta izgaranja. Što se tiče trovanja i gušenja dimnim plinovima kao neželjenih posljedica najugroženiji su korisnici koji koriste atmosferske bojlere. Atmosferski bojler je uređaj koji zrak za izgaranje uzima iz prostora u kojemu je smješten, a odvod dimnih plinova se vrši kroz dimnjak u slobodnu atmosferu.
  3. Bitne promjene koje utječu na sustav dobave zraka su rekonstrukcija ili uređenje prostora, zamjena stolarije, pregradnja prostorija, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora, preinaka plinske instalacije, zamjena ili dogradnja plinskih trošila, svi zahvati na dimnjaku te priključenje novih trošila.
  4. Ako korisnik ima atmosfersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora i sl.), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar, distributer plina) radi stručnog savjeta, jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

Ukoliko imate određenih nejasnoća i pitanja vezanih za Vašu plinsku instalaciju stojimo na raspolaganju za dodatne upute i savjete.

Detaljnije opisane upute za sigurno i učinkovito korištenje plina možete zatražiti od Vašeg ODS-a.

Sustavnim održavanjem plinske instalacije i njezinih elemenata, preventivnim pregledima, redovitim servisiranjem, otklanjanjem eventualnih nedostataka i pridržavanjem uputa proizvođača također postižete veći stupanj učinkovitosti.

 

 • Racionalno korištenje toplinske energije u svrhu smanjenja mjesečnih računa:

– Toplinska izolacija kuće ili stana te zamjena postojeće dotrajale stolarije. Izvedbom toplinskih fasada i ugradnjom nove stolarije s kvalitetnim izo-staklima smanjit će se potrošnja toplinske energije za 40 % i više,

– Cjevovode grijanja koji prolaze kroz ne grijane prostore (podrum, stubište, hodnik, tavan) treba toplinski izolirati kako bi se smanjili gubitci,

– Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila. U svakoj prostoriji stana termostatski radijatorski ventil može se namjestiti na položaj koji odgovara željenoj temperaturi u prostoriji,

– Osjetnik u ventilu registrira višak topline u prostoriji (ako je temperatura tople vode u radijatoru viša od potrebne, ili od topline sunčeva zračenja, rasvjete, kuhanja i dr.) i  pritvaranjem ventila smanjuje protok tople vode kroz radijatore tako da se održava namještena temperatura. Tako se može znatno smanjiti potrošnja toplinske energije uz zadržavanje iste ugode grijanja.

– Ne pregrijavati stambene prostore. Projektirana temperatura u većini grijanih prostorija je 20°C. Provjerite termometrom kolika je temperatura, a pomoću ventila na radijatorima podesite željenu temperaturu u svakoj prostoriji (nije posvuda potrebna ista temperatura),

– Za svaki stupanj iznad projektirane temperature utroši se oko 6% više energije. Ako ste nekoliko dana, ili duže, odsutni iz stana, namjestite termostatski radijatorski ventil (ako ste ga ugradili) na položaj “zaštita od smrzavanja” i grijanje će se uključivati samo ako postoji opasnost od smrzavanja, ako ste odsutni tijekom većeg dijela dana iz stana, termostatski ventil prigušite i namjestite na položaj na koji će održavati temperaturu u prostoriji u kojoj najviše boravite 2 do 3°C nižom od uobičajene (nakon povratka u stan vratite ventil u normalni položaj i temperatura će ubrzo dostići željenu vrijednost),

– Hidrauličko uravnotežite (balansirajte) instalacije grijanja,

– Provjerite otvore i reške na prozorima i vratima,

– Radijatori ne smiju biti zaklonjeni (zavjesama, namještajem, rubljem).

 

 • Održavanje unutarnjih plinskih instalacija i trošila

– Redovan servis plinskih trošila  – štednjaka, plinskih kombi bojlera, plinskih kondenzacijskih uređaja idr., (1 godišnje)

– Redovna kontrola i čišćenje dimnjaka i dimnjača te fasadnih ispusta,

– Redovna zamjena fleksibilnog crijeva za spajanje plinskih štednjaka na unutarnju plinsku instalaciju,

– Redovno ispitivanja unutarnjih plinskih instalacija u propisanim rokovima,

– Uklanjanje smetnje ili štete na plinskoj instalaciji smiju izvršavati samo ovlaštene stručne osobe.

 

 • Mjere sigurnosti ukoliko se osjeti plin

– Odmah ugasiti eventualni plamen,

– Odmah otvoriti sve prozore i vrata,

– Odmah isključiti dovod plina na zaporu plinomjera ili kućnom priključku,

– U prostorije u kojima se osjeća plin ne ulaziti sa otvorenim plamenom,

– Ne paliti šibice, upaljač i slično, ne pušiti,

– Ne uključivati električne prekidače,

– Ne izvlačiti utikače iz utičnica,

– Ne uključivati električno zvonce,

– Ne oslanjati se na vlastiti miris već pozvati i druge osobe,

– Svjetlo paliti tek kada se miris plina više ne osjeća

– Ukoliko se ne može ući u prostoriju iz koje dolazi miris plina pozvati na brojeve telefona:

+385 Žurnu pomoć DUZS 112, Vatrogasce 193, Policiju 192, Hitnu pomoć 194, Operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o.  0800-200-174  ili  049/340-778.

 

Također želimo vas podsjetiti da ste kao krajnji kupac dužni bez odlaganja, u što kraćem roku, obavijestiti HUMPLIN d.o.o. o svakoj promjeni podataka koja se odnose na ime i prezime odnosno vlasnika objekta.

Za sve dodatne informacije možete pogledati našu Internet stranici www.humplin.hr ili se informirati na broj telefona 049/34-778.

NAPOMENA: Prema čl. 38 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) te čl. 80 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/00, 141/06, 146/08, 153/09, 146/12, 152/14) vlasnici/korisnici građevina dužni su održavati u ispravnom stanju, između ostalog plinsku instalaciju, dimnjake i ložišta o čemu su dužni posjedovati dokumentaciju.

 

U nastavku je CHECK LISTA podsjetnik za pregled plinskih instalacija koju možete obaviti sami ali bez podešavanja ili popravaka na plinskoj instalaciji

CHECK LISTA – PODSJETNIK ZA PREGLED KUĆNIH PLINSKIH INSTALACIJA

Naravno da ni jedan korisnik plinske instalacije ne može trajno pamtiti sve upute dobivene s raznih strana. Uostalom i specijalizirani se stručnjaci moraju ponekad uvidom u upute ili priručnike podsjetiti na ispravno rješenje uočenog nedostatka.

Kako bismo korisnicima plina olakšali brigu o njihovim plinskim instalacijama, sastavili smo predočenu CHECK LISTU – podsjetnik za pregled plinskih instalacija. Za korištenje ovog Podsjetnika nisu potrebna nikakva tehnička znanja ili opremljenost. Jednostavno, radi se o pregledu («vizualnoj kontroli»), koju možete obaviti sami ali bez pokušaja ikakvih podešavanja ili popravaka u radu plinskih aparata. Pitanja su jednostavna i na njih treba odgovoriti samo sa « da » ili « ne ». Za plinsku tehniku ne važe principi «sam svoj majstor» ili «uradi sam», nego se za otklanjanje uočenih nedostataka moraju pozvati ovlašteni stručnjaci.

 

CHECK LISTA – podsjetnik za pregled kućne plinske instalacije

 

DA NE Glavni zapor (ventil) na kućnom priključku ili brojilu je lako pristupačan?
DA NE Vodovi nisu korodirali, posebice na mjestu prolaska kroz zidove i stropove, kao i u vlažnim prostorijama koje se ne prozračuju?
DA NE Svi su plinovodi dobro pričvršćeni bez provjesa i nema ništa obješeno o njih?
DA NE Na eventualnim oblogama plinovoda i plinskih aparata koji su ugrađeni u namještaj, otvori za prozračivanje nisu zaklonjeni ili zatvoreni?
DA NE Otvori za dovod zraka za izgaranje na zidovima ili vratima prostorije u kojoj se nalazi plinski aparat nisu zatvoreni?
DA NE Omogućeno je dovođenje dovoljnih količina zraka za izgaranje kroz zazore novopostavljenih prozora ili vrata, odnosno nakon brtvljenja postojećih prozora?
DA NE Pri postavljanju nove kuhinjske nape, sušilice rublja ili novog ventilatora savjetovali ste se sa stručnjakom?
DA NE Savitljive cijevi do plinskih aparata nisu nategnute, uvite ili presavijte i dovoljno su udaljene od plinova izgaranja i ostalih izvora topline?
DA NE Vidljivi plameni plinskih aparata su stalni i dovoljno dugački?
DA NE Plinski aparati nemaju oštećenja niti pojave hrđe, a pri uključivanju u rad ne nastaju poteškoće paljenja, šumovi ili praskanje, niti ikakvi neuobičajeni mirisi?

 

DA NE
Sve ste odgovorili s « DA »?

Odlično – vaša je instalacija očigledno u redu.

Doviđenja do slijedećeg pregleda najkasnije za godinu dana!

Negdje ste zaokružili « NE » ?

Uočeni bi nedostatak svakako trebalo ukloniti.

Razgovarajte što prije sa distributerom, plinoinstalaterom, serviserom, područnim dimnjačarom, ovisno o vrsti uočene nepravilnosti.

 

Ako ste na bilo koje pitanje odgovorili sa «NE», razgovarajte što prije sa distributerom o uočenom nedostatku. Smetnje ili štete na plinskim instalacijama i aparatima nemojte otklanjati sami!

Da biste u potpunosti bili sigurni u pouzdanost Vaše plinske instalacije istu bi trebao ispitati ovlašteni ispitivač operatora distribucijskog sustava u propisanim rokovima za provođenje kontrole sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima NN 108/95, 56/10 i ostalim strukovnim propisima.