Logo
Logo

Opskrba plinom – objašnjenje korisnicima

Opskrba plinom – objašnjenje korisnicima

S obzirom na učestale pozive od strane naših kupaca te nepovoljne situacije na tržištu plina ovim putem Vam još jednom dajemo objašnjenje na nastalu situaciju. Naime, Humplin d.o.o. kao opskrbljivač plinom kupuje plin na tržištu po tržišnim principima odnosno cijenama na referentnom plinskom tržištu.
Kako se tržište trenutno suočava sa velikim povećanjem cijena energenata u odnosu na dosadašnje razdoblje koje je postalo ozbiljan problem za cijelu Europu, time su dobavljači također promijenili uvjete dobave plina prema Opskrbljivačima sukladno trendu i uvjetima na tržištu koja iz dana u dan raste.
Napominjemo kako nemaju svi opskrbljivači jednako ugovorno razdoblje iz čega proizlazi razlika u cijenama na koju nam kupci skreću pažnju u odnosu na ostale opskrbljivače.
Tim drastičnim poskupljenjima plina nisu obuhvaćeni kupci samo sa područja naše općine nego svi kupci kojima je opskrbljivač Humplin d.o.o. bez obzira na distribucijsko područje.
Slijedom navedenog mijenja se cijena plina na tržišnom principu zakupa, te ste dopisom obaviješteni o promijeni cijene plina koja će biti važeća za razdoblje od 01. travnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.
Nadalje ste kao kupci u dopisu obaviješteni da kao krajnji kupac iz kategorije kućanstva sukladno važećim odredbama Zakona o tržištu plina u svakom trenutku imate pravo na slobodu izbora povoljnijeg opskrbljivača plinom na tržišnoj usluzi i u obvezi javne usluge.

Tko može opskrbljivati plinom?

Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo može kupovati plin od opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge ili od opskrbljivača plinom prema tržišnim uvjetima. Za svako distribucijsko područje u RH odlukom HERA-e određen je „zadani“ opskrbljivač plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu. Popis opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge po pojedinim distribucijskim područjima možete pronaći u specijaliziranoj aplikaciji iPlin (informator za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge), na internetskoj stranici HERA-e: https://www.hera.hr/hr/iplin/
Kupac iz kategorije kućanstvo ima pravo odabira želi li kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom tržištu plina.
Popis svih opskrbljivača plinom možete naći na internetskoj stranici HERA-e: https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola_18.html
Odlukom HERA-e opskrbljivač plinom za kućanstva koja koriste javnu uslugu za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN d.o.o. je opskrbljivač E.ON PLIN d.o.o. Capraška ulica 6, 10000 Zagreb –, koji po reguliranim uvjetima opskrbljuje kućanstvo od 01. travnja 2021. godine pa do 30. rujna 2024. godine.
Slijedom navedenog kao kupac iz kategorije kućanstvo uvijek se može vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge, ali pri tome treba paziti na odredbe iz tržišnog ugovora koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora što kod naših ugovora to nije slučaj.
Novi opskrbljivač u Vaše ime pokreće postupak promjene koji je za Vas krajnje jednostavan popunjavanjem obrasca Zahtjev za promjenu opskrbljivača s napomenom da želite koristiti javnu uslugu opskrbe plinom, a sve ostalo odrađuje se preko jedinstvene platforme ROMM u RH između prijašnjeg i novog opskrbljivača.

Mnoge kupce zbunjuje mogućnost izbora novog opskrbljivača te misle da sva pitanja vezano uz plinsku djelatnost moraju rješavati sa novim opskrbljivačem.
Ovim putem napominjemo da se status poduzeća Humplin d.o.o. kao operatora distribucijskog sustava (ODS) ne mijenja, Humplin d.o.o. i dalje ostaje u svojstvu distributera plina za potrebe redovnog preventivnog i korektivnog održavanja, izgradnje i razvoja plinskog distribucijskog sustava, te rješavanje hitnih intervencija u slučaju nestanka ili nekontroliranog istjecanja plina i po pitanju ostalih obveza ODS-a koje proizlaze iz važećih zakonskih odredbi.

Humplin d.o.o.